• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim  programie „Szkoła z Klasą". Został on zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazetę Wyborczą oraz portal gazeta.pl. Patronat nad akcją objął Prezydent RP pan Aleksander Kwaśniewski.
   Do realizacji wybrano zadania, których zaliczenie było warunkiem zdobycia tytułu  „Szkoły z Klasą". Wybór zadań został dokonany po konsultacjach z uczniami. Dotyczyły one takich treści jak: sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów, formy prac domowych, prowadzenia lekcji z wykorzystaniem TIK (technologia informacyjno- komunikacyjna). Dzięki realizacji tych zadań możliwe było kształcenie umiejętności współpracy w zespole, rozwijanie przedsiębiorczości i samodzielności, wykazanie się umiejętnościami planowania przy rozwiązywaniu zadań. Uczniowie realizując określone zadania mogli rozwijać swoje zainteresowania na płaszczyźnie artystycznej, naukowej i społecznej. W związku z tym, że była to akcja zespołowa do pracy zostało zaangażowanych wielu nauczycieli. Do działań na równi z uczniami i nauczycielami  zostali również włączeni  rodzice. Taka forma realizacji zadań pozwoliła na doskonalenie pracy zespołowej. Efekty pracy zostały zaprezentowanew postaci scenariuszy zajęć, projektów multimedialnych, prac plastycznych.
    Dzięki tym działaniom BARTOSZ uzyskał tytuł „Szkoły z Klasą".