• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

        

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYStrona1,      Strona 2,    Strona 3

 

       Informacja dot. otwarcia ofert na remont elewacji

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Projekt techniczny (budowlano - wykonawczy) prac remontowych + Specyfikacje technicznego wykzałącznik nronania i odbioru robót budowlanych (dla części I i II) – załącznik nr 1załącznik nr 1a,   załącznik nr 1b,    załącznik nr 1c,  załącznik nr 1d,   załącznik nr 1ezałącznik nr 1f,    załącznik nr 1gzałącznik nr  1h.
 4. Przedmiar robót i pozycje kosztorysu ofertowego na roboty budowlane (dla części I)-załącznik 2,
 5. Przedmiar robót i pozycje kosztorysu ofertowego na wykonanie wymiany okładzin podłogowych na antresoli w hali sportowej (dla części II) - załącznik nr 3,
 6. Formularz ofertowy – załącznik nr 4,
 7. Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 5,
 8. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 6,
 9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 7,
 10. Wykaz robót – załącznik nr 8.
 11. Wykaz osób – załącznik nr 9,
 12. Wzór umowy – załącznik nr 10.