• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

                                   

Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

współrealizuje projekt

 

 

,, Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy

Nr projektu: RPLU.12.02.00-06-0035/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa - 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie 12.2 – Kształcenie ogólne

 

Projekt „Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy” jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

   Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego, niestety wielu pacjentów wciąż nie znajduje zgodnego genetycznie dawcy. By zwiększyć szansę na znalezienie dawcy dla pacjentów organizujemy akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi. Fundacja DKMS od kilku lat współpracuje ze szkołami i instytucjami zainteresowanymi propagowaniem idei dawstwa. Inicjatywa ma na celu zwiększenie szans pacjentów oczekujących na przeszczep komórek macierzystych lub szpiku na znalezienie bliźniaka genetycznego.

   Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:

Data: 23 października 2019 r.

Godzina: 8:00 – 15:00

Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Adres: Tomaszów Lubelski ul. Wyspiańskiego 8

Kto może zostać dawcą?

Zarejestrować może się każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważąca minimum 50 kg. (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że genotyp dawcy zgadza się z genotypem chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia.

Wszyscy, którzy chcą zarejestrować się, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Kilka faktów związanych z inicjatywą

Statystyki WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są alarmujące: co 35 sekund ktoś na świecie zapada na raka krwi. Spośród chorób dziecięcych rak krwi jest najczęstszą przyczyną śmierci. W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie 25% pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę we własnej rodzinie. Większość przeszczepień odbywa się dzięki dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się, aby bezinteresownie ratować życie każdego chorego, który potrzebuje przeszczepienia.

Dorota Stawarska

 

    W dniu 16 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się wręczenie dyplomów potwierdzających otrzymanie Stypendium Starosty za bardzo dobre wyniki w nauce. Jednym z warunków przyznania stypendium było uzyskanie za poprzedni semestr średniej ocen co najmniej 4.5 i powyżej. Z naszej szkoły Stypendium Starosty otrzymało 13 osób. Uczniowie otrzymali dyplomy z rąk Starosty Henryka Karwana oraz gratulacje od sekretarza powiatu Dariusza Czopa i dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Mariusza Kobiałki.

Zapraszamy do galerii

    W dniu 11 października 2019 r. w naszej szkole z okazji 246 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia. Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele rodziców oraz emerytowani nauczyciele wraz z byłym dyrektorem szkoły panem Henrykiem Soluchem. Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, a dyrektor Leszek Bober wręczył wyróżnionym nauczycielom Nagrody Dyrektora. Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów pod opieką pani Beaty Greli i Katarzyny Ważnej. Po akademii w pokoju nauczycielskim odbyło się spotkanie nauczycieli emerytowany i uczących obecnie.   

Zapraszamy do galerii

    I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim zostało wyróżnione szczególnym zaszczytem. W dniu 9 października 2019 roku właśnie w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej o zasięgu wojewódzkim, obejmujące obszar działania Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie (powiat biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, m. Zamość). Organizatorami tej uroczystości byli Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty i Henryk Karwan Starosta Tomaszowski. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starosty Tomaszowskiego.

   W gronie dostojnych gości znaleźli się między innymi: Posłowie na Sejm RP- pan Tomasz Zieliński, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Pan Jarosław Sachajko, Wicewojewoda Lubelski – pan Robert Gmitruczuk, który odczytał adresowany do uczestników wydarzenia list Wicepremiera Jacka Sasina. Wśród gości znaleźli się też: pani Maryla Symczuk Starosta Hrubieszowski, pani Marta Majewska Burmistrz Hrubieszowa, pan Stanisław Grześko Starosta Zamojski, pan Wojciech Żukowski Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, ks. dr Piotr Brodziak Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, ks. Prałat Czesław Grzyb, dyrektorzy oraz nauczyciele tomaszowskich szkół oraz wójtowie powiatu tomaszowskiego, samorządowcy, przedstawiciele związków zawodowych.

   Całość uroczystości prowadziła pani Monika Żur- dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie. Obchody święta zainicjowała pani Teresa Misiuk- Lubelski Kurator Oświaty. Pani kurator w swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na rolę nauczycieli i szkoły w kształtowaniu świata wartości młodych ludzi. W niezwykle trafny sposób ujęła też wyjątkowy charakter profesji nauczyciela wśród innych zawodów. Kwestie te poruszył w swoim wystąpienia także poseł pan Tomasz Zieliński, absolwent Bartosza, który zaakcentował niezwykłą odpowiedzialność, jaka spoczywa na nauczycielach decydujących często o przyszłości uczniów. Na potrzebę budowania autorytetu nauczyciela wskazał również poseł pan Jarosław Sachajko, odnosząc się do misji, jaką spełniają wobec uczniów pedagodzy. Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk wskazał w swoich słowach na potrzebę kultywowania polskich tradycji w procesie wychowania młodzieży, zwłaszcza w kontekście trudnych czasów, w jakich dziś przyszło nam żyć.

   Spójną kontynuacją wystąpień gości i organizatorów stała się część artystyczna. Montaż słowno - muzyczny oparty był na motywie uniwersalnych wartości, jakie uczniom starają się przekazać zarówno nauczyciele, jak też artyści. Przekaz spektaklu w wyraźny sposób akcentował ponadczasowość takich postaw i wartości jak prawda, mądrość, piękno, miłość czy też wytrwałość w działaniu, prowadzących do kształtowania pełni człowieczeństwa. Warto dodać, że występ naszych uczniów z zespołów The One i Bartosz Band oraz grupy recytatorskiej został oceniony niezwykle wysoko przez wszystkich słuchaczy, głęboko poruszył ich serca zarówno wysokim poziomem wykonania, jak też treścią zaprezentowanych tekstów.

   Uczniowie, na ręce pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty złożyli kwiaty i dołączyli życzenia dla wszystkich pracowników oświaty.

   Najważniejszą częścią uroczystości stało się rozdanie nagród za szczególne osiągnięcia pedagogiczne, tym bardziej, że grono wyróżnionych nauczycieli było imponujące.

  Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczono 34 nauczycieli; Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymało 22 nauczycieli. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania na wniosek Lubelskiego Kuratora Oświaty, Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono 20 nauczycieli, w tym nauczycieli naszej szkoły- panie Zofię Gorgol i Katarzynę Ważną. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej nagrody otrzymało 5 nauczycieli. Lubelski Kurator Oświaty pani Teresa Misiuk nagrodziła w bieżącym roku 18 wyróżniających się w pracy nauczycieli. W tym gronie znalazła się też wicedyrektor naszej szkoły, pani Beata Grela.

   Szczególnym momentem uroczystości było wręczenie przez panią Teresę Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty i pana Tomasza Zielińskiego Posła na Sejm RP listów gratulacyjnych nauczycielom, którzy decyzją Ministra Edukacji Narodowej, na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty, otrzymali tytuł honorowy Profesora Oświaty. Starosta Tomaszowski wyróżnił nagrodami 13 najbardziej zaangażowanych w pracę dydaktyczną i wychowawczą nauczycieli (w tym pełniących funkcję dyrektorów szkół). W tym gronie znaleźli się dyrektor naszej szkoły, pan Leszek Bober oraz pan Zenon Steczkiewicz.

   Uroczystość zamknęło wystąpienie pana Henryka Karwana Starosty Tomaszowskiego, który podkreślił szczególną rangę tego wydarzenia zarówno dla środowiska nauczycielskiego, jak i społeczności lokalnej.

Beata Grela

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tej uroczystości pod adresem:

https://lublin.tvp.pl/44770090/obchody-dnia-edukacji-narodowej-w-tomaszowie-lubelskim

 

Zapraszamy do galerii