• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

 

ogłasza

 

III Powiatowy Konkurs Literacki

 

pod hasłem: Życie – cud czy trud?

 

przeznaczony dla uczniów gimnazjów

 

 

 

KONKURS LITERACKI: Życie – cud czy trud?

 

REGULAMIN KONKURSU.

 

I. Cele konkursu:

 

 1. Zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej

 2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

 3. Rozwijanie świadomości kulturowej młodych ludzi.

 4. Integracja międzyszkolna i środowiskowa.

 5. Szerzenie kultury słowa pisanego.

 6. Promocja szkoły.

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie.

 

1. Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów z powiatu tomaszowskiego.

2. Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej – wspólnej dla uczniów klas I, II i III.

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać krótki utwór prozatorski lub liryczny na temat związany z hasłem przewodnim konkursu.

5. Pracę konkursową należy przesłać w 2 egzemplarzach maszynopisu.

6. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy dołączyć kopertę, zawierającą dane personalne autora, adres domowy, nazwę szkoły i jej adres, telefon ucznia klasę, nazwisko i telefon opiekuna oraz dane dotyczące nadesłanego utworu – oznaczenie formy literackiej (gatunku).

7. Jeden autor może nadesłać tylko 1 utwór w kategorii „utwór prozatorski ” lub 1 w kategorii „utwór liryczny”. Szkoła biorąca udział w konkursie powinna wyłonić na drodze własnych eliminacji maksymalnie 3 uczestników.

8. Tekst prozatorski zgłoszony do konkursu nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu. Nie ma limitu znaków dla utworów lirycznych. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.

 

III. Termin i miejsce składania prac:

 

Prace należy przesłać do dnia 28 lutego 2018 r. na adres:

Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 8, 22- 600 Tomaszów Lubelski. Można też złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Na kopercie prosimy umieścić dopisek „III Powiatowy Konkurs Literacki”.

 

IV. Jury.

 

Jury konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.

 

V. Kryteria oceniania:

twórczy charakter utworu,

funkcjonalność oraz poprawność stylistyczna i językowa,

poziom literacki pracy,

samodzielność i oryginalność,

zgodność tematu utworu z hasłem przewodnim konkursu oraz deklarowaną formą gatunkową.

 

VI. Nagrody.

 

Dla zwycięzców konkursu oraz uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody i dyplomy.

 

VII. Wyłanianie Laureata konkursu:

 

1. Jury podejmie decyzję, przyznając punkty za każde z wyżej wymienionych kryteriów.

2. W obu formach literackich przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) .

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2018 roku, zaś rozdanie nagród 12 kwietnia 2018 roku.

4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

 1. Nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze upublicznienie przez organizatora na jego stronie internetowej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac oraz danych autorów w publikacjach promujących szkołę.

 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

 4. Prace nie będą zwracane.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli zajdzie taka konieczność.

 

IX. Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu - Beaty Greli (tel. 84 664 24 45)

 

X. Regulamin oceniania prac w III Powiatowym Konkursie Literackim

 

1.Każdemu uczestnikowi zostanie przyznane od 0 do 10 punktów za każde z określonych w Regulaminie kryteriów :

 

twórczy charakter utworu,

funkcjonalność oraz poprawność stylistyczna i językowa,

poziom literacki pracy,

samodzielność i oryginalność,

zgodność tematu utworu z hasłem przewodnim konkursu oraz deklarowaną formą gatunkową.

 

 1. Łącznie uczestnik może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

 2. O klasyfikacji uczestników zdecyduje uzyskana ilość punktów ze wszystkich kryteriów.

 3. Uczestnicy z najwyższą ilością punktów uzyskają odpowiednio I. II i III miejsce, tym samym tytuły Laureatów

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………………………………………

 

Szkoła ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Klasa …………………………………………………

 

Adres szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Telefon kontaktowy ucznia …………………………………………

 

Adres ucznia ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tytuł pracy …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wybrana forma …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………………………………………………

 

Telefon kontaktowy opiekuna ……………………………………