• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

 

 

 

 

PROGRAM WYMIANY POLSKO – NIEMIECKIEJ

„EUROPA BEZ GRANIC”

Wstęp

Program, wynika z działań podejmowanych od kwietnia 2004 r., będących następstwem umowy o partnerstwie między powiatami tomaszowskim
i Freudenstadt, zawartej w lipcu 2002 r.

Międzynarodowa wymiana uczniów jest niezwykle interesującą i przynoszącą wiele pozytywnych efektów formą pracy z uczniami. Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim od października 2004r. prowadzi wymianę uczniów                                                         z EduardSprangerWirtschaftsgymnasiumFreudenstadt  w Niemczech. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie, przebieg, tłumaczenie oraz podsumowanie cyklicznych spotkań polsko - niemieckich organizowanych w ramach tej wymiany jest pani Katarzyna Ważna, pedagog i nauczyciel języka niemieckiego.

Nadrzędnym celem programu jest przyczynienie się do zmiany nastawienia do siebie obu społeczeństw, przełamanie panujących stereotypów, umożliwienie uczniom poznania innej kultury, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej oraz wymiana doświadczeń z niemieckimi nauczycielami.

W dniu 28.08.2009 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  nauczyciele zapoznani zostali z celami programu  a po uzyskaniu pozytywnej opinii, program został włączony do szkolnego zestawu programów.

 

 1. Cel programu
 • Integracja młodzieży polskiej i niemieckiej.
 • Przełamywanie barier, weryfikowanie stereotypów i uprzedzeń.
 • Uczenie tolerancji.
 • Pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych.
 • Zachęcenie młodzieży do budowania osobistych kontaktów, które będą kontynuować w przyszłości.
 • Zapoznanie młodzieży z historią regionu ojczystego oraz miasta partnerskiego.
 • Zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się języków obcych oraz budowanie nawyku uczenia się języków w kontakcie z innymi.
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym oraz komunikacji interpersonalnej.
 •  Kształtowanie umiejętności prezentacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych w języku obcym.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych do wzajemnego porozumiewania się i poznawania.
 • Promocja i wspieranie uczniów zdolnych oraz zaangażowanych w życie szkoły.
 • Umożliwienie udziału w programie uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
 1. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

Uczeń:

·         zna historię szkoły, miasta i regionu,

·         zna położenie geograficzne, historię, kulturę i życie codzienne w mieście partnerskim,

·         potrafi wykorzystać w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywane na lekcjach oraz je poszerzać,

·         rozwija nawyk uczenia się języków,

·         potrafi efektywnie komunikować się w języku obcym,

·         sam doskonali swoje umiejętności językowe poprzez nawiązane kontakty osobiste z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej,

·         potrafi być tolerancyjny wobec odmiennych tradycji i zachowań,

·         potrafi sam weryfikować istniejące stereotypy i uprzedzenia,

·         potrafi być otwarty na różne kultury,

·         kształtuje pozytywne postawy wobec siebie i innych,

·         kształtuje postawę odpowiedzialności za budowanie przyjaznych relacji między narodami,

·         potrafi współpracować w grupie wokół jasno określonego celu,

·         staje się samodzielny i przygotowany do życia we współczesnej Europie,

·         czuje się pełnoprawnym członkiem rodziny europejskiej

·         potrafi godnie promować siebie, szkołę i region za granicą.

3.                  Metody

 • Projekt edukacyjny,
 • Projekt multimedialny,
 • Obrazowanie – prezentacja,
 • Drama,
 • Gry i zabawy językowe,
 • Dyskusja,
 • Pogadanka,
 • Piosenka,
 • Plastyczna,
 • Rywalizacja sportowa,
 • Praca w grupach,
 • Metoda oglądowa,
 • Ćwiczenia integracyjne,
 • Praca z tekstem.
 1. Środki dydaktyczne
 • Internet
 • Multimedia: prezentacje multimedialne, płyty CD, DVD, kasty video
 • Albumy, zdjęcia, slajdy, kroniki
 • Pozycje książkowe, czasopisma obcojęzyczne
 • Magnetofon
 • Stroje narodowe i ludowe
 • Atlasy i atlasy multimedialne
 • Broszury
 • Instrumenty muzyczne
 • Modele, zestawy do doświadczeń
 • Filmy edukacyjne
 • Tablice i gazetki ścienne
 1. Treści
 • Przyjaźń
 • Tolerancja i zrozumienie
 • Szacunek
 • Otwartość
 • Dialog
 • Tożsamość we wspólnocie
 • Weryfikacja stereotypów i uprzedzeń
 • Komunikacja bez barier
 • Integracja
 • Współpraca
 1. Formy działania
 • Cykliczna wymiana młodzieży.
 • Spotkania edukacyjne zapoznające uczniów z celem wymiany.
 • Spotkania ewaluacyjne z dyrekcją szkół, koordynatorami, nauczycielami języków obcych oraz uczestnikami wymiany.
 • Prezentacja doświadczeń i przeżyć uczniów z wymiany w postaci gazetek ściennych, prezentacji multimedialnych, filmów DVD i albumów.
 • Wystawa prac.
 • Konkursy i quizy.
 • Praca metodą projektów.
 • Prezentacja multimedialna szkoły i miasta.
 • Spotkania integracyjne.
 • Wycieczki.
 • Zwiedzanie miejsc pamięci.
 • Rywalizacja sportowa.
 • Kontakty drogą elektroniczną z młodzieżą niemiecką.
 • Cykl lekcji multimedialnych języka niemieckiego poświęconych poznaniu miasta Freudenstadt, Szwarcwaldu i szkoły partnerskiej.
 • Cykl zajęć w ramach kółek języka niemieckiego poświęconych ww. tematyce.
 • Lekcje z pedagogiem i w ramach godzin wychowawczych na temat tolerancji, uprzedzeń i stereotypów.
 • Opracowanie programu wychowawczego z języka niemieckiego.
 • Program artystyczny.
 • Relacje do prasy lokalnej, gazetki szkolnej, strony internetowej szkoły oraz organizacji Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży.
 • Prezentacja kraju, szkoły i uczniów w Starostwach Powiatowych.
 • Imprezy towarzyszące:

1)      Dzień Języków Obcych:

a)      Konkurs recytatorski z języka niemieckiego,

b)      Konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego,

c)      Konkurs wiedzy o Freudenstadt,

d)     Scenki w języku niemieckim. 

2)      Olimpiady

3)      „Z kolędą po świecie” – widowisko Bożonarodzeniowe

 • Pozyskiwanie środków finansowych.

 

Ewaluacja.

1.                  Spotkania ewaluacyjne z kadrą niemiecką, polską, dyrekcją obu

            szkół partnerskich oraz uczestnikami wymiany.

2.                  Ankiety ewaluacyjne.

3.                  Gazetki ścienne pt.: „Wymiana w obiektywie”

4.                  Albumy i projekty uczniów z wymiany.

5.                  Relacje uczniów na stronie internetowej szkoły i w gazetce szkolnej.

6.                  Prezentacje multimedialne uczestników wymiany.

Wymienione wyżej metody ewaluacji wskazują, że program spełnia założone cele a wymiana jest znakomitym przedsięwzięciem, które wnosi znaczący wkład do porozumienia między narodami Polski i Niemiec. Dotyczy to zarówno zrozumienia przeszłości obu sąsiadujących narodów, jak również spojrzenia na przyszłość we wspólnym europejskim domu. Ogromne zaangażowanie młodzieży uczestnictwem w programie, brak barier w porozumiewaniu się, dostrzeżenie ogromu wzajemnych podobieństw mimo dzielących różnic, pozwala stwierdzić, że jest to program wysoce potrzebny, skuteczny i motywujący uczniów do nauki języków obcych. Wspólne spotkania dały poczucie, że spełniamy europejskie standardy w nauczaniu. Nie mamy kompleksów i na różne sposoby potrafimy mile zaskoczyć przyjaciół z Zachodu, a co najważniejsze obudzić w nich ciekawość naszego kraju.

 

Efekty wymiany.

1.      Uczniowie i nauczyciele poznają zwyczaje, historię, kulturę i życie codzienne w kraju partnerskim.

2.      Uczniowie polscy mogą wykorzystywać w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywane na lekcjach języków obcych oraz je poszerzać.

3.      Uczniowie nie biorący udziału w wymianie mogą komunikować się z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego.

4.      Wzrasta wśród wielu uczniów motywacja do nauki języka niemieckiego.

5.      Wzrasta samodzielność uczniów, poczucie własnej wartości oraz poczucia integracji ze szkołą poprzez włączenie ich w prace organizacyjne oraz ewaluację przedsięwzięcia.

6.      Następuje integracja młodzieży polskiej i niemieckiej z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji obu narodów.

7.      Uczniowie i nauczyciele nawiązują nowe interesujące znajomości i przyjaźnie.

8.      Uczniowie wykorzystują i rozwijają swoje umiejętności językowe, artystyczne i sportowe oraz poszerzają wiadomości z dziedziny życia społecznego, gospodarczego i politycznego Niemiec.

9.      Następuje rozwijanie umiejętności pracy grupowej wokół jasno określonego celu oraz metody projektu edukacyjnego.

10.  Uczniowie poznają historię i kulturę swojego kraju, regionu i szkoły.

11.  Następuje integracja uczniów, nauczycieli i rodziców wokół wspólnych działań.

12.  Promocja szkoły, regionu i kraju za granicą, co owocuje pozytywną zmianą postrzegania Polaków i Polski.

13.  Dyrekcja szkoły korzysta z doświadczeń szkoły niemieckiej i wykorzystuje niektóre elementy jej pracy w organizowaniu pracy naszej szkoły.

14.  Następuje integracja uczniów i nauczycieli z władzami lokalnymi  w obu krajach.

15.  Uczniowie mają możliwość poznania prac Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w Strassburgu oraz zwiedzenie miasta i najbliższej okolicy, co wykracza poza ramy poznania polsko- niemieckiego, umożliwiając uczniom poznanie elementu kultury i walorów poznawczych Francji.

16.  Nauczyciele uczestniczący w wymianie lepiej poznają możliwości uczniów oraz pozyskują informacje na temat relacji między młodymi ludźmi także poza środowiskiem szkoły.

17.  Wymiana doświadczeń z nauczycielami z niemieckiej szkoły partnerskiej.

18.  Rozwijanie i wzbogacanie kompetencji językowych nauczycieli.