• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Po raz jedenasty w I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Zgodnie z regulaminem festiwalu wyłonienie zwycięzców odbyło się podstawie wykonania dwóch utworów; jeden w języku angielskim, drugi w języku niemieckim. Udział w festiwalu zgłosili uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu tomaszowskiego.

   Organizatorami festiwalu są nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego: pedagog, koordynator wymiany polsko-austriackiej Katarzyna Ważna oraz nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska. Honorowy Patronat nad festiwalem sprawują Starosta Tomaszowski oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie. Priorytetowym celem konkursu jest wspieranie rozwoju postawy twórczej uczniów uzdolnionych wokalnie i językowo, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej, porównanie swoich możliwości z rówieśnikami z innych szkół, pozytywne motywowanie do dalszej samorealizacji i nauki języków obcych oraz zaspokojenie potrzeby uznania i akceptacji, przygotowanie do uczestnictwa w kulturze państw nauczanych w szkołach języków obcych.

   Festiwal rozpoczął dyrektor I LO Leszek Bober, który uroczyście przywitał wszystkich przybyłych gości: pana Andrzeja Bulicza– Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, uczestników festiwalu ze szkół w powiecie tomaszowskim oraz ich opiekunów.

   Wokalistów oceniało jury w składzie: przewodniczący jury Stanisław Ważny- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie, Andrzej Bulicz - dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz organizatorzy Katarzyna Ważna i Urszula Cybulska z I LO.

   Ocenie podlegały nie tylko umiejętności językowe i wokalne, ale także ogólny wyraz sceniczny uczestników.

   Po wysłuchaniu uczestników festiwalu jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce otrzymała Aleksandra Wójtowicz, uczennica I LO im Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim,

II miejsce zajęła Aleksandra Mazur uczennica I LO im Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim,

III miejsce przyznano Damianowi Zubowi uczniowi Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim

Jury przyznało również dwa wyróżnienia, które otrzymały Amelia Puchalska uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Justynówce, oraz Julia Mucha ze szkoły Podstawowej im. gen Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej.

   Głównym sponsorem festiwalu było Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.

   Po rozdaniu nagród dyrektor I LO pan Leszek Bober podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wspieranie tej inicjatywy, która jest bardzo ważnym punktem w życiu powiatu oraz Bartosza. Wspólne zdjęcie i gromkie brawa zakończyły tegoroczną edycję festiwalu

Zapraszamy do galerii