• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   W grudniu 2011 r. zakończono w BARTOSZU realizację wielkiego przedsięwzięcia - projektu  pod nazwą  ,,Równi na starcie’’ współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Zgodnie z wcześniej przyjętymi  założeniami w szkole były organizowane zajęcia  wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego oraz pozalekcyjne zajęcia dodatkowe rozszerzające materiał realizowany podczas lekcji programowych z  biologii, chemii, j. angielskiego, matematyki i fizyki.  Zajęcia te były prowadzone przez naszych  nauczycieli , którzy często  korzystali z pomocy  wykładowców lubelskich wyższych uczelni,  zapraszając ich do szkoły w celu przeprowadzenia wykładów, prelekcji lub zajęć warsztatowych związanych z tematyką prowadzonych przez siebie zajęć.  Warto również wspomnieć o trzech wyjazdach edukacyjnych (do Warszawy i Lublina), które z pewnością zostały na długo w pamięci naszych uczniów,  umożliwiły im bowiem kontakt z nauką w wymiarze akademickim. Dla wielu z nich było to pierwsze zetknięcie z salą wykładową lub laboratorium z ,,prawdziwego zdarzenia’’.  Oglądanie takich miejsc jak Instytut Badań Jądrowych w Świerku,  Centrum Nauki Kopernik, czy też laboratorium Instytutu Fizyki PAN z pewnością zmotywowało niejednego uczestnika projektu do nauki, rozbudzając  zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.   Działaniami tymi objęto 235 uczniów, którzy korzystając z materialnego wsparcia uczestniczyli w różnych formach zajęć w ramach projektu. Niebagatelne znaczenie dla całej społeczności szkolnej mają wymierne korzyści w postaci pozyskania środków trwałych sfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Łączną wartość tych środków oszacowano na sumę 31 283, 54 zł. Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła zyskała sprzęt do pracowni przedmiotowych, programy komputerowe, cenne pomoce  dydaktyczne oraz bogate wyposażenie biura projektu.

Ewa Wójtowicz.