• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.  Celem programu jest też promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, często drogą  e-learningu, rozwijanie kompetencji technicznych, językowych, interkulturowych uczniów i nauczycieli oraz wprowadzenie wymiaru europejskiego do programu nauczania. W tym programie mogą uczestniczyć nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunem, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (dzieci i młodzież  w wieku 3-19 lat). W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Macedonia, Norwegia, Turcja  oraz sześć krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, należące do Parterstwa Wschodniego, a także Tunezja, będąca członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED). Prejekty, które są  układane przez nauczycieli we współpracy z uczniami mogą trwać krótko - tydzień lub miesiąc. Taki projekt może skupić się na konkretnym temaciez programu nauczania. Projekt całoroczny dotyczący np. historii Europy, matematyki, sztukii stanowi część programu nauczania. Projekt wieloletni zakłada współpracę z jednym lub większą ilością partnerów. Główną cechą, którą wyróżnia ten program spośród innych inicjatyw unijnych jest fakt, że realizowane w szkołach projekty eTwinning są oparte wyłącznie na matywacji nauczycieli. Każdy z nauczycieli wraz z uczniami może realizować swój własny projekt bez żadnych ograniczeń ani tematycznych, ani czasowych, ani ilościowych, ani nawet jakościowych. Nie wymaga też od nas żadnych nakładów finansowych. Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czy też innych nowinek technicznych jak tablety czy Iphony, a co za tym idzie narzędzi, które są akceptowane  i używane przez uczniów.