• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    24 listopada 2013 roku pod opieką z pań - Doroty Stawarskiej i Jadwigi Błahuty udaliśmy się na Uniwersytet Medyczny w Lublinie. To już nasza druga wizyta na UM w tym roku. Uczestniczyliśmy tam w zajęciach, które składały się z części teoretycznej i praktycznej. Wykład z genetyki wygłosił profesor nadzwyczajny UM dr hab.n.med. Janusz Kocki 
– kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej. Zawitaliśmy także do laboratorium, gdzie odbyły się zajęcia z części praktycznej.  I tu poczuliśmy się jak prawdziwi genetycy. Mieliśmy możliwość badania grup krwi, a ochotnicy mogli założyć hodowlę tkanek  ssaków lub przeprowadzić obserwacje mikroskopowe komórek np. zjawiska apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek. Obejrzeliśmy też film na temat przekształcania komórek skóry w komórki macierzyste i ich dalsze różnicowanie w komórki określonej tkani lub narządy. Zajęcia te pomogły nam w utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole. Koordynatorem szkolnym całego przedsięwzięcia jest nasza wychowawczyni i nauczycielka biologii. Ciekawe, jakie następne zajęcia przygotuje dla nas pani Stawarska?

 

  Klasa I „b”

Zapraszamy do galerii

 

    22 listopada 2013 r. młodzież ZS Nr 1 im. Bartosza Głowackiego uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej przygotowanej na WZNPiE KUL w Tomaszowie Lub. W ramach szerokiego zagadnienia „Roztocze: pogranicze - ludzie - wielokulturowość” przewidziano wystąpienia i odczyty dotyczące różnorodnych tematów: począwszy od ściśle określonych zakresem badań prelegentów, a skończywszy na swobodnych wypowiedziach pasjonatów, od lat zainteresowanych problematyką transgraniczną.

    Wystąpienia oprócz tego, że posiadały walory naukowe, były otwarte na niewtajemniczonego odbiorcę. Odnosiły się przecież do rzeczywistości, z którą faktycznie każdy z nas styka się na co dzień – bez względu na kierunek studiów czy zawód. Organizatorzy i prelegenci już we wstępie do konferencji wskazali, że na terenie Roztocza zachowały się relikty dawnej kultury i tradycji, ale jednocześnie zachodzą tu intensywne procesy urbanizacyjne, integracyjne oraz transformacje społeczne, religijne, gospodarcze i kulturowe. Można je pełniej zrozumieć, gdy poznamy minione wpływy polskie, ruskie, żydowskie, austriackie, ormiańskie, nawet tatarskie oraz religijne oddziaływania rzymsko- i greckokatolickie, prawosławne, judaistyczne, ormiańskie, protestanckie, a nawet islamskie. Zdaniem badaczy przedmiotu - mimo wieloetniczności i wielokulturowości na tym terenie, przeważały wśród ludności w ciągu wieków różne formy koegzystencji, współpracy, ale zdarzały się i krwawe konflikty, rzezie i czystki etniczne, niszczenie wielowiekowego dorobku kulturowego.

   Wspólna debata historyków, etnologów, kulturoznawców, językoznawców, historyków literatury, filozofów, socjologów, ekonomistów, prawników, ale także samorządowców i regionalistów wzbogaciła wiedzę o Roztoczu, jego dziejach i ludziach wpisanych w historię tego regionu.

 

    Uczniowie mogli wysłuchać wykładów między innymi: dr. Mariusza Kopera, Zróżnicowanie językowe nazw miejscowych Roztocza Wschodniego (KUL, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Języka Polskiego), dr. Janusza Adama Frykowskiego, Grekokatolicy na Roztoczu. Dzieje parafii unickiej w Maziłach w XVIII wieku (Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim), Zbigniewa Stankiewicza, Ślady pobytu Tatarów na Zamojszczyźnie (PTL Zamość), prof. Franciszka Kusiaka, Święty Franciszek roztoczański (Uniwersytet Wrocławski), dr. Wasyla Slobodiana, Василь Нагірний і його сакральне будівництво в околицях Розточчяdr. Karoliny Grodziskiej, Malarska pasja dr. Janusza Petera (PAU Kraków), dr. Włodzimierza Herycza, Drewniane cerkwie – transgraniczny turystyczny produkt Roztocza (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)

    Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 22 listopada 2013 r. wzięło udział 35 uczniów, głównie z klas I i II o rozszerzeniu humanistycznym. Do eliminacji okręgowych komisja szkolna zakwalifikowała Łukasza Łukasiewicza i Weroniką Pachlę   z klasy II c. Uczniów tych przygotowuje nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, Tomasz Mikszyc. Warto przypomnieć, że w tej olimpiadzie uczniowie „Bartosza” odnosili w latach ubiegłych znaczące sukcesy. Jan Wołoszyn w 2011 r. był uczestnikiem eliminacji centralnych, a  w latach 2012 i 2013 uzyskał tytuł laureata olimpiady. Obecnie Janek jest studentem I roku wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

    W dniu 20 listopada 2013 r. uczniowie I i II klasy humanistycznej przygotowujący się do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym uczestniczyli w nietypowej lekcji na temat Unii Europejskiej. Lekcję przeprowadził Bartłomiej Martys z lubelskiego Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, który przedstawił m. in. historię integracji europejskiej oraz korzyści wynikające z naszego uczestnictwa w UE. W akcji przygotowanej przez ODM uczestniczyło wiele szkół z województwa lubelskiego. Nasza szkoła jako jedyna z powiatu tomaszowskiego zgłosiła swoje uczestnictwo w tej akcji. Lekcję zorganizował nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Tomasz Mikszyc.

    Łukasz Łukaszewicz a klasy IIc wygrał eliminacje szkolne Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Uzyskując 23 na 25 możliwych do zdobycia punktów zapewnił sobie awans do eliminacji powiatowych. Zawody odbyły się 15 listopada 2013 r. Opiekunem Łukasza jest nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Tomasz Mikszyc.